Unicorn

ยูนิคอร์น
   ยูนิคอร์นปรากฎอยู่ในงานศิลปะและเทพนิยายโบราณของดินแดนในแถบเมโสโปเตเมีย จีนและ อินเดีย ยูนิคอร์นเป็นสัตว์ที่ดุร้ายมาก ร่างกายของมันเหมือนกับม้า หัวเป็นกวาง เท้าเป็นช้าง หางเป็นหมูป่า มีเสียงแหลมเล็ก มีเขาเดียวยาวประมาณ 3 ฟุต อยู่ที่กลางหน้าผาก กล่าวกันว่า หากนำเขาของยูนิคอร์น มาตะไบ ฝุ่นผงที่ได้จากเขานั้น สามารถใช้เป็นส่วนผสมในน้ำยาแก้พิษร้ายแรงได้ และผู้ที่ดื่มน้ำโดยใช้เขาของยูนิคอร์น จะไม่ประสบกับความเจ็บป่วย หรือโรคภัยใดๆ อีกทั้งยังสามารถป้องกันพิษร้ายต่างๆ ทั้งก่อนและหลังการดื่มยาพิษเข้าไป
     
Make your own free website on Tripod.com